Definitioner

Avkastning

På svenska Morningstars hemsida är fondens avkastning alltid beräknad i svenska kronor, med återlagda utdelningar och före skatt, om det inte uttryckligen står att avkastningen är i en annan valuta. Beräkningen av fonders avkastning görs baserat på rapporterade andelskurser, som är beräknade netto efter alla kostnader som belastar fonden, till exempel efter avdrag för fondens förvaltningsavgift. Andelskurser i utländsk valuta är omräknade till svenska kronor med växelkursen respektive dag. Den exakta beräkningen hittar du här.

Avkastning i årstakt

"Årstakt" innebär att avkastningen under längre tidsperioder räknas om till en årsränta, jämförbar med räntan på ett lån eller ett bankkonto. Till exempel, om en fond har givit 21 procent avkastning under två år, så är det lika med en årstakt på 10 procent. Eller, om en fond har givit 159 procent under tio år, så är det (nästan) lika med 10 procent per år. Beräkningen görs med hjälp av ett "geometriskt medelvärde", vilket innebär att resultatet i årstakt (1,10) multiplicerat med sig självt aktuellt antal gånger (10 år) ger det totala resultatet (2,59).

Förvaltningsavgift

Den ersättning fondbolaget tar för att förvalta fonden, som normalt tas ut i procent av fondförmögenheten. En årlig avgift, som brukar tas ut dagligen eller en gång per månad. Avgiften täcker de kostnader som fondbolaget har för att förvalta fonden och dras av vid beräkningen av fondens andelskurs. Notera att det inte alls är säkert att den förvaltningsavgift som fonden redovisar är den som belastar just ditt sparande. Det finns fyra viktiga avvikelser:
(1) I vissa fall, till exempel hos PPM, får kunden en rabatt på avgiften och nettoavgiften är därmed lägre.
(2) Ibland har fonder både en fast avgift i procent och en resultatbaserad förvaltningsavgift, till exempel 20% av fondens avkastning över den korta räntan. Detta är det normala hos hedgefonder. Den resultatbaserade avgiften anger vi separat.
(3) Utländska fondbolag tar ofta ut många andra kostnader vid sidan av förvaltningsavgiften (vilket syns i fondernas officiella resultaträkningar), medan alla administrativa kostnader normalt täcks av förvaltningsavgiften i svenskregistrerade fonder. Detta gör att förvaltningsavgifter inte är direkt jämförbara mellan länder. Notera också att kostnaderna för fondens transaktioner, till exempel courtage och valutaväxling, alltid tas ur fonden vid sidan av förvaltningsavgiften.
(4) Utomlands är det också vanligt att fonder har flera klasser (markeras normalt med en bokstav i slutet av namnet, vanligast är A, B, C, I, P) och dessa har ofta olika förvaltningsavgift. Kontrollera därför vilken klass som gäller för dig.

Indexfond

Genom att indexfonder använder den enkla regeln att köpa samma andel av varje aktie som aktien har i ett visst börsindex, så kommer avkastningen varje år att bli lite högre än index, tack vare de utdelningar som normalt inte räknas med i index.

Låga avgifter och låga kostnader för att göra affärer är det viktigaste argumentet för indexfonder. På lång sikt kommer indexfonder därmed rent matematiskt att lyckas bättre än genomsnittet för övriga placerare på aktiemarknaderna. Under 1990-talet har indexfonder lyckats bättre än snittet i många länder, särskilt i USA, vilket har gjort att intresset bland placerarna stadigt ökat. De låga avgifterna gör dock att indexfonder inte satsar lika mycket på reklam, och banker och försäkringsbolag säljer helst vanliga fonder med högre avgifter.

Jämförelseindex

Jämförelseindex representerar den marknad och/eller de värdepapper fonden investerar i. Index varierar baserat på fondens kategori. Ibland används det engelska ordet "benchmark". Index beräknas normalt som den genomsnittliga värdeförändringen hos de värdepapper som är noterade på en viss marknad, eller hos ett i förväg bestämt urval värdepapper. Detta ger ett vägt index, eftersom stora börsbolag med många aktier och stort börsvärde totalt har större inverkan på index.

Köpavgift

Den maximala avgift som tas ut vid köp av andelar, även kallad inträdesprovision och ibland dold som "skillnad mellan fonden köp- och säljkurs". I många försäkringslösningar, till exempel avtalspension och PPM, har försäkringsbolaget förhandlat bort alla köp- och säljavgifter. Det betyder att spararna kan välja och byta fonder helt utan köpavgift, trots att många av fonderna har köpavgifter vid direktsparande. Andra mellanhänder, till exempel internetmäklare eller banker som säljer även externa fonder, har ofta egna regler och egna köpavgifter. Ofta är det möjligt att pruta på köpavgiften även vid direktsparande, särskilt vid stora insättningar. Köpavgiften stannar ofta, helt eller delvis, som provision till den som säljer eller förmedlar en fond. På Morningstars hemsida visas enbart den maximala köpavgiften. För att få information om vilken köpavgift som gäller just dig, kontakta fondbolaget eller den bank eller försäkringsbolag som hanterar ditt fondsparande.

Ranking i kategori

Här rankas fonden gentemot alla fonder inom samma kategori. Fonderna rankas på en skala från 1 till 100. 1 står för bäst rankning och 100 för sämst. Värdet är procentuellt det vill säga har en fond utvecklingsrank 15 innebär det att 85% av de andra fonderna har haft en sämre utveckling än denna fond under perioden.

Standardavvikelse

Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning under de senaste 36 månaderna i snitt har avvikit från medelavkastningen. Mer detaljerade förklaringar av hur standardavvikelsen beräknas finns under "Beräkningar" (länk). En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora. Standardavvikelsen som visas i Morningstar anges på årsbasis baserat på månatliga avkastningar. Den mäts i procentenheter, samma som avkastningen.
Teoretiskt sett säger standardavvikelsen, om man antar att fondens avkastning är normalfördelad och väljer den historiska standardavvikelsen som prognos för framtida risk, att med 68 procents sannolikhet kommer fondens avkastning att hamna inom intervallet medelavkastningen plus/minus en standardavvikelse. Med 5 procents sannolikhet kommer fonden avvika från sin medelavkastning med mer än plus eller minus två standardavvikelser. Om standardavvikelsen är 20 och förväntad avkastning är 10% per år, så kommer den faktiska avkastningen nästa år att hamna mellan +30 och -10 med 68% sannolikhet. 5 procent av åren kommer avkastningen att vara över +50 eller under -30.
Detta mått är användbart på två sätt: Dels därför att ju mer en fonds avkastning har varierat, desto högre risk ger den troligen att förlora pengar. Dels därför att fonder som tidigare har svängt kraftigt i värde brukar fortsätta att svänga kraftigt i värde.

Säljavgift

Den avgift fondbolaget tar ut när man löser in fondandelar, även kallad "utträdesprovision". Normalt tas den ut i procent av realiserat belopp. I vissa fall tas den bara ut på kortare innehav, till exempel under ett år, och ibland tillfaller avgiften då fonden (syftet är då att kompensera de långsiktiga spararna för de kostnader för köp och försäljning av aktier som de kortsiktiga spararna orsakar fonden).

Morningstars metodik, till exempel Kategorier och Morningstar Rating, finns samlat under Hjälp - Morningstar.

En komplett ordlista finns i hjälpen

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-2,0 -2,3 -2,0 15:59
Frankfurt (DAX30)
-2,4 -2,4 -2,1 16:00
London (FT-SE 100)
-2,1 -2,2 -1,9 15:00
Paris (CAC 40)
-2,4 -2,4 -2,1 16:00
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -1,2 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-1,3 -1,3 -0,8 10:00
New York (NASDAQ 100)
-1,8 -1,8 -1,3 10:00
Moskva (RTS)
-3,2 -3,2 -2,8 18:00
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,1 -1,4 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-2,4 -3,6 -3,1 14:59